بخش مدیریت منابع انسانی آواکیان مهر

بخش مدیریت منابع انسانی آواکیان مهر، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد و جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان از وظایف این واحد می باشد.
همچنین این بخش از آواکیان مهر کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای چشم انداز آواکیان مهر، کسب نماید.
استخدام کارکنان آواکیان مهر توسط واحد منابع انسانی، با هدف اینکه روابط دو طرفه ای بین آوا کیان مهر و تیم های فنی شرکت های همکار و همچنین مشتریان برقرار شود، انجام شده است.